Algemene Voorwaarden Shortlease

Algemene voorwaarden Van AutoVitel Leasing, gevestigd te Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 17264367, versie 8 december 2016 AutoVitel Leasing BV is vanaf 8 december 2016 de nieuwe naam van AutoVitel Rental BV (zelfde KVK nummer enkel naamswijziging). AutoVitel Rental is vanaf genoemde datum een handelsnaam van AutoVitel Leasing.
Download hier de algemene voorwaarden als PDF

Artikel 1 Definities
1.1. Verhuurder: AutoVitel Rental B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen, tenzij deze ondernemingen onderhavige voorwaarden buiten toepassing hebben verklaard
1.2. Huurder: iedere (rechts-)persoon die van Verhuurder een of meer Voertuigen en/of andere zaken huurt of least
1.3. Huurovereenkomst: de overeenkomst krachtens welke door Verhuurder een of meer Voertuigen en/of andere zaken aan Huurder worden verhuurd/geleased
1.4. Huurcontract: het formulier waarop de details van de Huurovereenkomst worden vastgelegd
1.5. Partijen: Verhuurder en Huurder
1.6. Eerste Bestuurder: de natuurlijke persoon aan wie het Voertuig door Verhuurder wordt afgegeven en die namens de Huurder de Staat Voertuig bij Afgifte en het Huurcontract ondertekent.
1.7. Tweede Bestuurder: de natuurlijke persoon die naast de Eerste Bestuurder bevoegd is het Voertuig tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst te besturen.
1.8. Staat Voertuig bij Afgifte: het gedeelte van het Huurcontract waarop eventuele bij afgifte waarneembare beschadigingen aan en tekortkomingen van het Voertuig worden vastgelegd.
1.9. Staat Voertuig bij Inname: het gedeelte van het Huurcontract waarop eventuele bij inname waarneembare beschadigingen aan en tekortkomingen van het Voertuig anders dan vastgelegd op de Staat Voertuig bij Afgifte alsmede eindkilometerstand, innamedatum en eventuele aftankkosten plus toeslag, schoonmaakkosten en ophaalkosten door Verhuurder worden genoteerd.
1.10. Voertuig(en): door Verhuurder verhuurde/geleasde of te huur/lease aangeboden personen- en bedrijfs- en aanhangwagens
1.11. Huurtermijn(en): de voor het huren/leasen van het Voertuig verschuldigde vergoeding(en)
1.12. Website: www.autovitel.nl en enige andere door Verhuurder aangestuurde website
1.13. Dagprijs: de op de Website vermelde huurprijs per dag of een gedeelte daarvan bij een initiële Huurperiode van < 30 dagen
1.14. Weekendprijs: de op de Website vermelde huurprijs per weekend (vrijdag 17.00 uur tot en met maandag 08.30 uur) of een gedeelte daarvan bij een initiële huurperiode van < 30 dagen
1.15. Weekprijs: de op de Website vermelde huurprijs per week (een onafgebroken periode van 7 x 24 uur) of een gedeelte daarvan bij een initiële huurperiode van < 30 dagen 1.16. Maandprijs: de op de Website vermelde huurprijs per maand bij een initiële Huurperiode van > 29 dagen
1.17. Openingstijden: Tijdstippen waarop het bedrijf van Verhuurder volgens de Website is geopend
1.18. Schriftelijk: per brief of per email

Artikel 2 Werkingssfeer
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Verhuurder en Huurder, waaronder alle aanbiedingen van Verhuurder, alle Huurovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder, en op de uitvoering daarvan. Indien terzake enige transactie tussen Verhuurder en Huurder de toepasselijkheid van deze voorwaarden komt vast te staan, dan worden deze van rechtswege geacht van toepassing te zijn op alle latere rechtshandelingen tussen Verhuurder en Huurder. Algemene voorwaarden van Huurder, waaronder inkoopvoorwaarden gelden niet en de toepasselijkheid daarvan wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij en voorzover zijdens Verhuurder expliciet en schriftelijk met de toepasselijkheid hiervan wordt ingestemd.
2.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door Verhuurder schriftelijk aan Huurder zijn bevestigd, hebben uitsluitend betrekking op de concrete transactie, waarvoor zij worden overeengekomen en kunnen niet worden ingeroepen bij andere rechtshandelingen tussen Verhuurder en Huurder.
2.3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht, terwijl Verhuurder alsdan steeds bevoegd is het betreffende beding te vervangen door een ander beding van gelijke strekking.
2.4. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000), zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de Huurovereenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en Huurovereenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen, offertes, afbeeldingen, catalogi, maten, gewichten en andere informatie verstrekt zijdens Verhuurder zijn vrijblijvend. Onverminderd het voorgaande hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, offertes slechts een geldigheidsduur van 14 dagen.
3.2. Een Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt tot stand door de eerste van de navolgende feiten:
A. reservering via de website, mits gereserveerd type voorradig op aangegeven ingangsdatum
B. schriftelijk akkoord door Huurder met door Verhuurder aangeboden alternatief indien om enige reden de reservering niet één op één kan worden gerealiseerd dan wel niet binnen drie dagen schriftelijk protesteren tegen schriftelijke bevestiging van Verhuurder die afwijkt van de reservering.
C. ondertekening Huurcontract door de Eerste Bestuurder
D. ingebruikneming Voertuig
3.3 Het Huurcontract dient te allen tijde door de Eerste Bestuurder te worden ondertekend. Indien de Eerste Bestuurder een andere persoon is dan de Huurder, wordt de Eerste Bestuurder geacht het Huurcontract te ondertekenen namens de Huurder en hiertoe door de Huurder te zijn gemachtigd. Indien de Eerste Bestuurder een andere persoon is dan de Huurder, is de Eerste Bestuurder voorts te allen tijde privé hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Huurder jegens Verhuurder.
3.4 Bij verschillen tussen de zijdens Huurder geplaatste reservering en/of de schriftelijke bevestiging door Verhuurder en/of het Huurcontract, is in de eerste plaats bindend het Huurcontract, vervolgens de schriftelijke bevestiging door Verhuurder en eerst daarna de reservering.
3.5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Verhuurder binden Verhuurder niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijdens Verhuurder zijn bevestigd.

Artikel 4 Annulering/ontbinding
4.1 Verhuurder is gerechtigd de Huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het Voertuig te stellen, indien Huurder tijdens de Huurovereenkomst terzake enige op hem rustende verplichting toerekenbaar tekortschiet c.q. in verzuim is, indien Huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van Huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, Huurder zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het Voertuig wordt gelegd, of indien Verhuurder tijdens de Huurovereenkomst van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de Huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
4.2 Verhuurder is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de Huurovereenkomst.
4.3 Indien na de totstandkoming, de Huurovereenkomst om welke reden ook door Huurder wordt geannuleerd, dan wel door Verhuurder wordt ontbonden op grond van het bepaalde in artikel 4.1, komen alle door Verhuurder reeds gemaakte kosten alsmede het positieve contractsbelang als bedoeld in artikel 6: 277 lid 1 BW en overige schaden voor rekening van Huurder.
4.4 Het positieve contractsbelang als bedoeld in artikel 6: 277 lid 1 BW bestaat uit de gederfde Huurtermijnen minus het voordeel voortvloeiende uit het feit dat door de ontbinding het Voertuig niet wordt gebruikt en dus niet slijt en wordt bij deze gefixeerd op 90 % van de op basis van de totstandgekomen Huurovereenkomst verschuldigde Huurtermijnen over de gehele overeengekomen duur van de Huurovereenkomst.

Artikel 5 Duur, ingangsdatum en einddatum Huurovereenkomst
5.1 De Huurovereenkomst gaat in op de ingangsdatum vermeld op het Huurcontract dan wel, bij gebreke daarvan, op de ingangsdatum zoals door Huurder vermeld op de reservering via de website c.q., indien hiervan afwijkend, de ingangsdatum zoals door Verhuurder vermeld in schriftelijke communicatie over de reservering.
5.2 Tenzij ingeval van geautoriseerde of ongeautoriseerde verlenging, eindigt de Huurovereenkomst op de einddatum vermeld op het Huurcontract dan wel, bij gebreke daarvan op de einddatum zoals door Huurder vermeld op de reservering via de website c.q., indien hiervan afwijkend, de einddatum zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging daarvan.
5.3 De Huurovereenkomst kan worden verlengd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder, in welk geval de Huurovereenkomst eindigt op de in deze schriftelijke bevestiging genoemde einddatum. Verhuurder is gerechtigd zonder opgaaf van reden deze toestemming te weigeren dan wel hieraan voorwaarden stellen die afwijken van de eerder overeengekomen afspraken.
5.4 Het Voertuig dient uiterlijk op de in het Huurcontract of de schriftelijke verlenging genoemde einddatum tijdens Openingstijden worden teruggebracht. Indien op deze einddatum het bedrijf van Verhuurder niet is geopend, dient het Voertuig op de eerstvolgende dag waarop Verhuurder is geopend te worden teruggebracht.
5.5 Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder het Voertuig niet uiterlijk op de in het Huurcontract of de schriftelijke verlenging genoemde einddatum is teruggebracht, is er sprake van een ongeautoriseerde verlenging van de Huurovereenkomst, hetgeen op de eerste plaats impliceert dat in dat geval de Huurovereenkomst voortduurt inclusief alle hieruit over en weer voortvloeiende rechten en verplichtingen.
5.6 Ingeval van een ongeautoriseerde verlenging van een Huurovereenkomst die is aangegaan voor een periode van minder dan 30 dagen, wordt de Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd tot en met de dag waarop het Voertuig alsnog wordt ingeleverd en is tot en met die dag per dag verschuldigd de bij aanvang van de verlenging geldende Dagprijs vermeerderd met een opslag van €50,- per dag.
5.7 Ingeval van een ongeautoriseerde verlenging van een Huurovereenkomst die is aangegaan voor een periode van meer dan 29 dagen, wordt de Huurovereenkomst verlengd met dezelfde periode als waarvoor de Huurovereenkomst blijkens het Huurcontract is aangegaan, met een minimum van twee maanden, en is tot aan het eind van die periode verschuldigd de oorspronkelijk overeengekomen Maandprijs vermeerderd met een opslag van 15 %.
5.8 De regeling van de artikelen 5.5 tot en met 5.7 laat onverlet het recht van Verhuurder om ingeval van ongeautoriseerde verlenging van de Huurovereenkomst het Voertuig op te vorderen, aan welk verzoek per ommegaande dient te worden voldaan, bij gebreke waarvan Verhuurder het recht heeft aangifte te doen wegens verduistering en om onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.5 tot en met 5.7 – de werkelijke schade op Huurder te verhalen die voortvloeit uit de niet tijdige terugbezorging, waaronder ook een uurloon van €55,- voor hierdoor veroorzaakte extra werkzaamheden van personeel van Verhuurder.

Artikel 6 Afgifte Voertuig
6.1 Huurder dient ter afgifte door Verhuurder het Voertuig zelf bij Verhuurder op te (doen) halen. Alleen indien van tevoren schriftelijk overeengekomen, wordt het Voertuig door Verhuurder op een door Huurder aangegeven locatie afgegeven, tegen een van tevoren nader overeen te komen en eveneens schriftelijk vast te leggen vergoeding.
6.2. De Eerste Bestuurder dient het Voertuig voor afgifte samen met een personeelslid van Verhuurder visueel te controleren op uiterlijk waarneembare beschadigingen en tekortkomingen, deze in voorkomende gevallen te doen aantekenen op de Staat Voertuig bij Afgifte en deze staat voor akkoord te ondertekenen, bij gebreke waarvan de afwezigheid van uiterlijk waarneembare beschadigingen en tekortkomingen bij afgifte van het Voertuig tussen Partijen komt vast te staan.
6.3 Middels ondertekening van de Staat Voertuig bij Afgifte en het Huurcontract door de Eerste Bestuurder erkent Huurder onherroepelijk dat het Voertuig aan hem c.q. diens vertegenwoordiger is afgegeven en geen zichtbare beschadigingen en tekortkomingen heeft anders dan conform het bepaalde in lid 1 aangetekend op de Staat Voertuig bij Afgifte -, dat het Voertuig volgetankt en schoon is – zowel van binnen als van buiten – en dat de op het Huurcontract vermelde kilometerstand bij afgifte, het aantal vrije kilometers, de prijs per meerkilometer, eventuele afleverkosten en overige vermelde gegevens juist zijn.
6.4 Vóór afgifte van het Voertuig dient voorts een waarborgsom te worden betaald. Deze waarborgsom bedraagt tenzij schriftelijk anders overeengekomen €1.000,-.
6.5 Indien om wat voor reden ook het Huurcontract niet zijdens Huurder wordt ondertekend, dan wel de waarborgsom niet wordt betaald, wordt het Voertuig niet afgegeven en heeft Verhuurder het recht de Huurovereenkomst te ontbinden wegens verzuim terzake de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 4.
6.7. Indien na ingebruikname van het Voertuig blijkt van niet visueel waarneembare gebreken waardoor het Voertuig niet naar behoren functioneert, dient het Voertuig onmiddellijk te worden teruggebracht. Het Voertuig wordt te allen tijde geacht tot het moment van de restitutie naar behoren te hebben gefunctioneerd. Bij gebreke van tussentijdse restitutie wordt aldus het Voertuig geacht gedurende de gehele Huurovereenkomst naar behoren te hebben gefunctioneerd.

Artikel 7 Inname Voertuig
7.1 Huurder dient ter inname door Verhuurder het Voertuig zelf tijdens Openingstijden bij Verhuurder terug te (doen) brengen. Alleen indien van tevoren schriftelijk overeengekomen, wordt het Voertuig door Verhuurder op een door Huurder aangegeven locatie opgehaald, tegen een van tevoren nader overeen te komen en eveneens schriftelijk vast te leggen vergoeding.
7.2 Het voertuig dient bij inname in dezelfde goede en direct inzetbare staat te zijn als bij afgifte. Huurder is verplicht om tijdens de Huurovereenkomst aan het Voertuig aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen te verwijderen, bij gebreke waarvan Huurder geen enkel recht heeft op een vergoeding terzake en Verhuurder het recht heeft deze op kosten van Huurder te doen verwijderen.
7.3 Bij inname wordt het Voertuig door Verhuurder visueel gecontroleerd op uiterlijk waarneembare beschadigingen, tekortkomingen en andere afwijkingen en worden deze, voorzover niet reeds vermeld op de Staat Voertuig bij Afgifte, aangetekend op de Staat Voertuig bij Inname.
7.4 Bij inname dient voorts het Voertuig schoon te zijn, zowel van binnen als van buiten, en afgetankt, bij gebreke waarvan het Voertuig alsnog wordt afgetankt en het aldus getankte bedrag plus een toeslag van €25,- op de Staat Voertuig bij Inname als aftankkosten wordt genoteerd alsmede, indien het Voertuig bij inname niet schoon is, een bedrag aan schoonmaakkosten. Deze schoonmaakkosten bedragen tenminste €25,- en maximaal €75,- voor de binnenkant en tenminste €25,- en maximaal €175,- voor de buitenkant. Onder schoon aan de binnenkant wordt tevens verstaan vrij van geur van bijvoorbeeld rook en huisdieren. Op de Staat Voertuig bij Inname worden tevens vermeld de kilometerstand, de verschuldigde meerkilometers, de datum van inname en eventuele ophaalkosten.
7.5 De Staat Voertuig bij Inname dient te allen tijde door of namens Huurder voor akkoord te worden ondertekend, en wel door de natuurlijke persoon die het Voertuig terugbezorgt, door Huurder zelf (indien en voorzover dat een natuurlijke persoon is) dan wel door een aantoonbaar namens Huurder bevoegde natuurlijke persoon. Middels ondertekening van de Staat Voertuig bij Inname door één van de in de vorige volzin genoemde natuurlijke personen, erkent Huurder onherroepelijk de juistheid van de op die staat vermelde gegevens, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.6.
7.6 Als de in artikel 7.5 bedoelde natuurlijke persoon een of meerdere van de vermeldingen op de Staat Voertuig bij Inname betwist, dient deze de betreffende staat toch te ondertekenen ten bewijze van zijn akkoord met de wél door hem erkende posten, en dient hij de door hem betwiste posten te omcirkelen. Verhuurder heeft vervolgens het recht te allen tijde de juistheid van de betwiste posten met alle middelen rechtens te bewijzen.
7.7 Indien om wat voor reden ook de Staat Voertuig bij Inname niet door één van de in artikel 7.5 genoemde natuurlijke personen wordt ondertekend, bijvoorbeeld omdat dit wordt geweigerd dan wel doordat het Voertuig wordt terugbezorgd buiten Openingstijden, doet Huurder nu vooralsdan afstand van het recht in een later stadium alsnog de juistheid van de op de Staat Voertuig bij Inname vermelde gegevens te betwisten en komt de juistheid van deze gegevens onherroepelijk vast te staan.
7.8 Van nieuwe beschadigingen, tekortkomingen en afwijkingen als bedoeld in artikel 7.3 worden standaard door Verhuurder foto’s gemaakt en worden voorts standaard de herstelkosten getaxeerd door onafhankelijke schadebedrijven met Focwa Keurmerk. Terzake dergelijke taxaties wordt een voor beide partijen bindend schaderapport opgesteld, dat per ommegaande wordt doorgestuurd aan Huurder, met een opgave van welke bedragen per schadegeval onder het overeengekomen eigen risico vallen dan wel anderszins niet door de verzekering worden gedekt en dus voor rekening van Huurder komen.

Artikel 8 Verzekeringen
8.1 De Voertuigen zijn standaard en voor rekening van Verhuurder verzekerd voor schade aan derden (niet zijnde inzittenden) en voor schade aan het Voertuig zelf, alles standaard met een eigen risico van €1.000,- per schadegeval, waarbij, tenzij door Huurder het tegendeel wordt bewezen, iedere nieuwe beschadiging of tekortkoming als apart schadegeval zal worden beschouwd. Voor schades aan of toegebracht met enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,80 meter boven de grond bevindt, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt bedraagt het eigen risico €5.000,-, en €1.500,- als Huurder een particulier is die bovendien niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
8.2 Desgewenst door Huurder kunnen tegen bijbetaling aanvullend een inzittenden-verzekering worden afgesloten, dan wel het standaard eigen risico van €1.000,- per schadegeval worden verlaagd. De hieraan verbonden meerkosten en de hoogte van het afwijkende eigen worden vastgelegd in het Huurcontract.
8.3 De polisvoorwaarden van de verzekeringen liggen te allen tijde bij Verhuurder ter inzage en zullen op eerste verzoek van Huurder worden toegezonden. Het ontbreken van dekking als gevolg van overtreding van enige bepaling in deze polisvoorwaarden is geheel voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 9 Voorschriften tijdens gebruik Voertuig
9.1 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het Voertuig om te gaan als ware het zijn eigendom en ervoor te zorgen dat het Voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Dit impliceert onder meer, maar niet uitsluitend:
A. dat enige lading van het Voertuig voldoende dient te worden geborgd,
B. dat geen lifters of dieren met het Voertuig worden vervoerd,
C. dat het Voertuig niet mag worden gebruikt voor rijles, wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven
D. dat het Voertuig niet mag worden gebruikt op onverhard terrein of anderszins terrein waarvoor het Voertuig kennelijk niet geschikt is of op terrein waarvan kenbaar is gemaakt dat betreding alleen op eigen risico geschiedt
E. dat alle vloeistoffen (motorolie, koelvloeistof, ruitenwisservloeistof etc) en de bandenspanning op het juiste niveau worden gehouden en het Voertuig tijdig voor onderhoud aan Verhuurder wordt aangeboden
F. dat alleen voor het Voertuig geschikte brandstof wordt getankt
9.2 Huurder staat ervoor in dat het Voertuig alleen wordt bestuurd door personen die op het Huurcontract als bestuurder staan vermeld en mits en voorzover deze personen minstens 21 jaar zijn en beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het Voertuig vereist is. Het is Huurder niet toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. Indien het Voertuig buiten de macht van Huurder geraakt, dient Huurder Verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen
9.3 Het is Huurder niet toegestaan Verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
9.4 Het is Huurder niet toegestaan het Voertuig zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder buiten Nederland te brengen.
9.5 In geval van ongevallen, is Huurder verplicht Verhuurder hiervan onmiddellijk maar in ieder geval binnen 24 uur (NB ook in het weekend !) schriftelijk in kennis te stellen, gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op het ongeval betrekking hebben aan Verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken, de instructies van Verhuurder op te volgen, de politie ter plaatse te waarschuwen, binnen 48 uur een volledig (voor- en achterzijde) ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan Verhuurder te overleggen, zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden, het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben, de Verhuurder en door de Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of om verweer te voeren tegen aanspraken van derden.
9.6 LET OP !: het bepaalde in artikel 9.5 is ook van toepassing ingeval van eenzijdige ongevallen. Dit impliceert dat ook dan onder meer de politie ter plaatse dient te worden gewaarschuwd, opdat kan worden vastgesteld dat er geen sprake is van strafbare feiten zoals drank/drugs gebruik, roekeloos rijgedrag etc.
9.7 Huurder is ervoor verantwoordelijk dat degenen die het Voertuig besturen op de hoogte zijn van de bepalingen van artikel 9 en deze bepalingen naleven.

Artikel 10 Schade, defecten, herstel en onderhoud van het Voertuig tijdens de Huurovereenkomst
10.1 In geval van schade of defecten aan het Voertuig, is het Huurder niet toegestaan het Voertuig te gebruiken indien redelijkerwijs valt te voorzien, dat dit kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
10.2 In geval van schade of defecten aan het Voertuig, al dan niet als gevolg van ongevallen, is Huurderonverminderd het bepaalde in artikel 9.5 – verplicht Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen, gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de schade en/of het defect betrekking hebben aan Verhuurder te verstrekken, de instructies van Verhuurder op te volgen en het Voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
10.3 Herstellingen, reparaties en onderhoud dienen in het bedrijf van Verhuurder te worden uitgevoerd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder door derden uitgevoerde herstellingen, reparaties en onderhoud komen voor rekening van Huurder en worden niet door Verhuurder vergoed.
10.4 Huurder is verplicht om op eerste verzoek van Verhuurder het Voertuig ter periodieke keuring, controle of regulier onderhoud aan te bieden aan Verhuurder.
10.5 Gedurende de tijd dat het Voertuig niet door Huurder kan worden gebruikt wegens periodieke keuring, controle, regulier onderhoud of reparatie van technische defecten waarvan het ontstaan niet valt toe te rekenen aan Huurder, wordt naar keuze van Verhuurder ofwel om niet vervangend vervoer aangeboden (uit een willekeurige door de Verhuurder te bepalen categorie) ofwel wordt deze tijd naar rato van de overeengekomen huurprijs aan het einde van de huurovereenkomst aan Huurder gerestitueerd.
10.6 Gedurende de tijd dat het Voertuig niet door Huurder kan worden gebruikt wegens (de reparatie van) een schade die is ontstaan tijdens de Huurovereenkomst (al dan niet toe te rekenen aan Huurder) en waarvan de reparatie niet kan worden uitgesteld tot na het einde van de Huurovereenkomst, dan wel op verzoek van Huurder tijdens de Huurovereenkomst wordt hersteld, heeft Huurder geen recht op restitutie van een evenredig deel van de overeengekomen huurprijs en wordt slechts een Vervangend Voertuig ter beschikking gesteld op verzoek van Huurder tegen betaling van de voor dat Voertuig geldende Dagprijs, zulks tenzij die Dagprijs door een van de lopende verzekeringen wordt gedekt.
10.7 Gedurende de tijd dat het Voertuig na afloop van de Huurovereenkomst niet door Verhuurder kan worden verhuurd wegens de reparatie van een schade die is ontstaan tijdens de Huurovereenkomst (al dan niet toe te rekenen aan Huurder) is Huurder de voor het te repareren Voertuig geldende Dagprijs verschuldigd, zulks tenzij die Dagprijs door een van de lopende verzekeringen wordt gedekt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Huurder
11.1 Huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de Huurovereenkomst uit het bezit en gebruik van het Voertuig voortvloeiende en daarmee samenhangende lasten en kosten, met uitzondering van de kosten van afschrijving, motorrijtuigenbelasting, de premies voor de in artikel 8 lid 1 bedoelde verzekeringen en de kosten verbonden aan regulier onderhoud en slijtage en herstel van niet aan Huurder toerekenbare technische mankementen.
11.2 Onder de in artikel 11.1 bedoelde lasten en kosten vallen onder meer maar niet uitsluitend de kosten van brandstof, vloeistoffen op peil houden, van overheidswege opgelegde sancties op grond van overtreding van de Wet, zoals verkeersregels of belastingvoorschriften etc.
11.3 Indien en voorzover dergelijke kosten, boetes en sancties in eerste instantie worden opgelegd aan Verhuurder in zijn hoedanigheid van eigenaar van het Voertuig, dienen deze kosten op eerste verzoek van Verhuurder aan Verhuurder te worden vergoed, zulks verhoogd met een opslag wegens administratiekosten van €25,- per door te belasten post.
11.4 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die met het Voertuig wordt veroorzaakt aan derden, de inzittenden daaronder begrepen, tenzij en voorzover deze schade wordt gedekt door een van de in artikel 8 genoemde verzekeringen en de betreffende schade niet valt onder het eigen risico van de betreffende verzekering.
11.5 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de Huurovereenkomst aan het Voertuig ontstaat, ongeacht de wijze waarop, door wat, wie en door wiens schuld de schade is veroorzaakt, zulks tenzij en voorzover deze schade wordt gedekt door een van de in artikel 8 genoemde verzekeringen en de betreffende schade niet valt onder het eigen risico van de betreffende verzekering.
11.6 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die voor Verhuurder het gevolg is van het niet nakomen door Huurder van de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 9 en 10, een eventueel als gevolg daarvan vervallen van de dekking van een of meerdere verzekeringen daaronder begrepen. Onder Huurder dienen in het kader van de artikelen 9 en 10 tevens te worden verstaan personen die al dan niet met toestemming van Huurder het Voertuig besturen en/of anderszins bijvoorbeeld als passagier daarvan gebruik maken. Huurder is aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade.
11.7 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het feit dat het Voertuig in beslag wordt genomen als gevolg van handelen of nalaten van Huurder en/of personen die al dan niet met diens toestemming het Voertuig gebruiken.
11.8 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van verlies of beschadiging van losse toebehoren bij het Voertuig, zoals kentekenpapieren, alarminstallatie, sleutels, grensdocumenten etc.
11.9 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van verduistering van het Voertuig.
11.10 Onder schade dient tevens te worden begrepen extra werkzaamheden van het personeel van Verhuurder en wel op basis van een tarief van €55,- per uur.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Verhuurder
12.1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor door Huurder of derden geleden schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de Huurovereenkomst door Verhuurder, tenzij het betreft schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Verhuurder.
12.2. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige (in)directe gevolgschade van welke aard dan ook.
12.3. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aanspraken van derden wegens schade, van welke aard dan ook, ontstaan uit het gebruik van door Huurder gehuurde Voertuigen;
12.4. Onverminderd de voorgaande bepalingen, is Verhuurder niet aansprakelijk indien en zolang Huurder jegens Verhuurder in verzuim is.
12.5. Verhuurder is nimmer aansprakelijk indien het Voertuig niet geschikt is voor het doel waarvoor Huurder dit wenst te gebruiken;
12.6. Advisering door Verhuurder, van welke aard en in welke hoedanigheid ook verleend, is steeds geheel vrijblijvend en terzake wordt door Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid aanvaard;

Artikel 13 Eindafrekening
13.1 Zo kort mogelijk na de inname van het Voertuig wordt door Verhuurder een eindafrekening opgesteld terzake alle uit hoofde van de op de Staat Voertuig bij Inname vermelde posten en eventuele overige nog uit hoofde van de Huurovereenkomst en de algemene voorwaarden verschuldigde posten minus de door Huurder betaalde waarborgsom.
13.2 Deze eindafrekening wordt per email aan Huurder verzonden, ingeval van schade vergezeld van het schaderapport als bedoeld in artikel 7.8. alsmede van een opgave van het aantal dagen dat de reparatie zal duren en waarvoor ingevolge artikel 10.7 door Huurder de Dagprijs is verschuldigd.
13.3 Indien de eindafrekening uitkomt op een door Verhuurder aan Huurder te restitueren bedrag, zal dit bedrag worden uitgekeerd uiterlijk op de zesde werkdag na de in artikel 13.2 bedoelde email.
13.4 Indien de eindafrekening uitkomt op een door Huurder aan Verhuurder te betalen bedrag, dient betaling plaats te vinden uiterlijk op de zesde werkdag volgend op de dag waarop de eindafrekening werd verzonden, bij gebreke waarvan Huurder van rechtswege in verzuim is.
13.5 Het voorgaande laat onverlet het recht van Verhuurder om in voorkomende gevallen verschuldigde bedragen reeds voor het einde van de Huurovereenkomst in rekening te brengen.

Artikel 14 Prijzen en Betalingsvoorwaarden
14.1. Alle door Verhuurder waar ook, waaronder op de Website en in deze algemene voorwaarden, vermelde bedragen zijn exclusief b.t.w., tenzij expliciet anders vermeld.
14.2. De overeengekomen Huurtermijnen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, zulks met dien verstande dat bij een Huurovereenkomst voor een periode van minder dan 30 dagen de volledige Huurtermijn over de gehele duur van de Huurovereenkomst integraal moet zijn voldaan uiterlijk op de laatste werkdag voor het ingaan van de Huurovereenkomst en dat bij Huurovereenkomsten voor een periode van meer dan 29 dagen de overeengekomen Maandprijs telkens moet zijn voldaan op de laatste werkdag van de maand die voorafgaat aan de maand waarover de Maandprijs verschuldigd is.
14.3. Alle overige facturen van Verhuurder dienen te zijn voldaan uiterlijk op de zesde werkdag na factuurdatum.
14.4. Het recht van Huurder om eventuele vorderingen zijdens Huurder met facturen van Verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij sprake is van het faillissement van Verhuurder. Het is evenmin toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verhuurder kortingen toe te passen op overeengekomen en gefactureerde bedragen.
14.5. Indien Huurder enige Huurtermijn of factuur niet tijdig geheel heeft betaald, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim te zijn, heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de betreffende Huurovereenkomst en eventuele andere Huurovereenkomsten met de betreffende Huurder op te schorten dan wel deze te ontbinden en is Huurder per de verzuimdatum tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij de rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als volle maand. Voorzover nodig in afwijking van het voorgaande is Verhuurder gerechtigd gedurende de eerste maand na de verzuimdatum een rente in rekening te brengen van 5 % per dag over de eerste vijf dagen en van 1 % per dag over de daaropvolgende 25 dagen.
14.6. Zodra Huurder in verzuim is, heeft Verhuurder het recht administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De administratiekosten bedragen €25,- per betalingsherinnering. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van €150,-. Verhuurder behoudt zich het recht voor om in plaats hiervan de buitengerechtelijke incassokosten te berekenen op basis van de tarieven genoemd in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.
14.7. Verhuurder heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Huurder worden toegerekend doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijk incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom, waarbij de oudste facturen het eerste zullen worden ingelost.

Artikel 15 Toepasselijk recht, forum- en domiciliekeuze
15.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en Huurovereenkomsten tussen Verhuurder en Huurder waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan zijn niet van toepassing.
15.3. Terzake geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, heeft uitsluitend de Nederlandse rechter rechtsmacht en deze geschillen zullen worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere bevoegde Nederlandse rechter aanwijzen en behoudens het recht van Verhuurder om een geschil voor te leggen aan de op grond van de Nederlandse wet bevoegde Nederlandse rechter.
15.4. Terzake eventuele procedures kiest Huurder nu vooralsdan formeel en onherroepelijk domicilie op het in het Huurcontract aan Verhuurder kenbaar gemaakte adres. Dit impliceert dat op dat adres te allen tijde rechtsgeldig officiële documenten en aangetekende post kunnen worden aangeboden, tenzij door Huurder per aangetekende brief een ander adres is opgegeven.

Waalwijk, 2016